Kompetencje i zadania

KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 61 W SZCZECINIE

Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

1.   Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju placówki.

2.   Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach i działaniach dydaktycznych.

3.   Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola.

4.   Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki.

5.   Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci.

6.   Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

7.   Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.

8.   Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie    
z tradycją środowiska i regionu dla rodziców.

9.   Udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.

10.   Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

Rada Rodziców może gromadzić na odrębnym  rachunku bankowym fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki.